Świetlica

Świetlica

Opieka w naszej świetlicy jest sprawowana codziennie
od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 16:30.

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej w roku szkolnym    2020/2021:

Monika Jangas

Donata Kasprzak

Karolina Michalska

Kinga Szewczyk-Kiełtyka

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w miłym i bezpiecznym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

 

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, pobudzać wyobraźnię dziecka oraz kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się oraz prawidłowe postawy ucznia.

 

Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

 

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 •  czytanie bajek, baśni, legend, mitów, opowiadań, wierszy,
 • zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,
 • oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
 • gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami,
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi,
 • zajęcia muzyczne i zabawy ruchowe przy muzyce,
 • gry i zabawy sportowe,
 • konkursy,
 • udział w ciekawych programach i projektach.

Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu dekoracji na różne imprezy i uroczystości szkolne.

Przy świetlicy znajduje się szatnia, w której przebierają się uczniowie uczęszczający do świetlicy.

 

  W świetlicy uczniów obowiązuje obuwie zmienne.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Świetlicy SP6 2020/2021

Wniosek dotyczący zapisu dziecka do Świetlicy 2022/2023