Kalendarium

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2021/2022*

Tematyka  i terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

 

 

Termin

 

 Tematyka /cel

 Odpowiedzialny

 

26.08.2021 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  Konferencja szkoleniowa  -Konferencja szkoleniowa – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  w czasie pandemii, powołanie zespołów

 

Dyrektor/ wicedyrektor

27.08.2021 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej :Konferencja szkoleniowa   - indywidualizacja pracy na lekcjach

Dyrektor/ wicedyrektor

30.08.2021 r.

 Posiedzenie Rady:

·       przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,

·       przydział wychowawstw,

·       zapoznanie z planem lekcji na nowy rok szkolny,

·       zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

·       przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,

·       przydział sal do opieki.

 

Dyrektor/wicedyrektor

31.08.2021 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -Konferencja szkoleniowa   - ocenianie uczniów w praktyce

Dyrektor/ wicedyrektor

15.09.2021 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  :

·       przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

·       przedstawienie  i zatwierdzenie do realizacji planu pracy szkoły planów pracy zespołów  przedmiotowych i zadaniowych

·       sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego,

 

Dyrektor/ wicedyrektor

29.09.2021 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –  przedstawienie i zatwierdzenie rocznego planu doskonalenia zawodowego, sprawy bieżące

Dyrektor/ wicedyrektor

27.10.2021 r.

 

Rada szkoleniowa -

  • stres w pracy nauczyciela- wypalenie zawodowe

Dyrektor/ wicedyrektor

 

17.11.2021 r.`

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

10.01.2022 r.

 

Rada klasyfikacyjna

Dyrektor/ wicedyrektor

09.02.2022 r.

 

Rada analityczna

Dyrektor/ wicedyrektor

16.03.2022 r.

Rada szkoleniowa

Dyrektor/ wicedyrektor

20.04.2022 r.

 

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu organizacyjnego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

18.05.2022 r.

Rada szkoleniowa – tematyka wskazana przez nauczycieli

Dyrektor/ wicedyrektor

20 .06.2022 r

Rada klasyfikacyjna – roczna

Dyrektor/ wicedyrektor

24.06.2022 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022

Dyrektor/ wicedyrektor

26.08.2022 r.

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 – cz. I

Dyrektor/ wicedyrektor

30.08.2022 r.

Organizacja roku szkolnego 2021/2022– cz. II

Dyrektor/ wicedyrektor

 Terminy posiedzeń Rady pedagogicznej mogą ulec zmianie, informacja w tej sprawie będzie podana bez zbędnej zwłoki przynajmniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.