O szkole

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6
im. M. Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 9.04.2014 r.

„Jeżeli będziesz traktował osoby tak, jak
na to zasługują, będziesz je czynił gorszymi.
Jeżeli będziesz je widział takimi, jakimi
mogą się stać, uczynisz je takimi naprawdę”.

J.W. Goethe

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne, opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, etycznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także ich dalszy los.
Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.
Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich klientów szkoły.
Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 6

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim to obywatel Europy XXI wieku, który:
• w swoim postępowaniu dąży do prawdy;
• jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
• posługuje się językiem obcym;
• wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
• wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;
• jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, jest świadomy swojego związku z regionem i środowiskiem lokalnym.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim to człowiek umiejący:
• rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;
• twórczo myśleć;
• skutecznie się porozumiewać;
• stale się uczyć i doskonalić;
• planować swoją pracę i ją organizować.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Najważniejsze zadania szkoły to:

- w zakresie dydaktyki:
• zdobywanie wiedzy i umiejętności,
• wieloaspektowy, wszechstronny rozwój dziecka,
• rozwijanie zainteresowań i talentów,
• wysoki poziom nauczania,
• nauka poprzez zabawę, poszerzanie zainteresowań.
• przygotowanie do dalszej nauki,
• rozwój fizyczny, podnoszenie sprawności ruchowej,
• stworzenie odpowiednich warunków do nauki,
• ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
• pomaganie uczniom w znalezieniu najbardziej efektywnego sposobu uczenia się;

- w zakresie wychowania:
• wpajanie norm społecznych i kształtowanie właściwych postaw,
• wspieranie rodziców w procesie wychowania,
• tolerancja, grzeczność, szacunek wobec innych,
• przygotowanie do życia i dalszego kształcenia,
• wdrażanie do samodzielnego uczenia się i pracy.
• budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich,
• integracja grupy / klasy,
• wychowanie dzieci szczęśliwych i radosnych,
• propagowanie zdrowego stylu życia i odpowiednich nawyków;

- w zakresie opieki:
• poczucie wieloaspektowego bezpieczeństwa,
• atmosfera przyjazna, sprzyjająca uczeniu się,
• odpowiednie warunki do nauki,
• wpajanie uczniom zasad współistnienia w grupie,
• promowanie umiejętności zachowań asertywnych i empatycznych
• Promowanie zdrowego stylu życia oraz idei wolontariatu.

Załącznikiem do koncepcji jest plan pracy szkoły, plan działań wychowawczych i plan działań profilaktycznych, które pokazują działania będące realizacją głównych założeń koncepcji pracy szkoły.

Aktualizacja danych: R. Kobusińska – 11.10.2014 r.

Rafał Leszczyński