Rekrutacja

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 3 lutego  2022

 

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim

 

I Podstawa prawna:

 1. art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkól oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 3. zarządzenie nr 2412/VIII/2022 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2022r. 

 II Zasady naboru:

 1. Do klasy pierwszej Szkół Podstawowych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z harmonogramem ogłaszanym corocznie w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia w Elektronicznym Systemie Naboru do Szkół.
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej które są przyjmowane z urzędu.
 1. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.3, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich wartości punktowe:
  1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 15 pkt.
  2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka    - 5 pkt.
  3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły    – 4 pkt.
  4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki   - 3 pkt.
  5. Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła    – 2 pkt.
  6. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.
 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora wniosek o przyjęcie dziecka oraz oświadczenie o spełnianiu określonych kryteriów rekrutacji. (załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca2017r.)
 2. Ustala się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wskazane poniżej:
 • kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania wymagane oświadczenie (załącznik Nr 1);
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – kryterium potwierdzane bezpośrednio w szkole;
 • miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły – wymagane oświadczenie (załącznik Nr 2), lub zaświadczenie
  z zakładu pracy;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki
  – wymagane oświadczenie (załącznik Nr 3);
 • dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła – wymagane potwierdzenie z przedszkola;
 • rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – kryterium potwierdzane bezpośrednio w szkole.
 1. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

III Komisja rekrutacyjna

Komisję rekrutacyjną powołuje się zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim

IV Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Szkoła nie organizuje klas integracyjnych.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Harmonogram rekrutacji 2024/2025