RODO

"W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, ul. Staroprzygodzka 112, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Tel 627382521,                        adres @:           sekretariat@podstawowa6.pl

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  - art. 6 ust.1 lit c) RODO - w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;
 • informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. M. Rataja, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 112, tel.: (62) 7382521, e-mail: podstawowa6@wp.pl, strona internetowa: http://www.podstawowa6.pl/ , BIP https://sp6.bip.gov.pl

 

 1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 6 im. M. Rataja, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 112, e-mail: korzuch@infoic.pl
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także statutu szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e),
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań szkoły, w niektórych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. niezwłocznego usunięcia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.