O administratorze danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. M. Rataja, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 112, tel.: (62) 7382521, e-mail: sekretariat@podstawowa6.pl     strona internetowa: http://www.podstawowa6.pl/ , BIP https://sp6.bip.gov.pl

 

 1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 6 im. M. Rataja, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 112, e-mail: korzuch@infoic.pl
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także statutu szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e),
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychlub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań szkoły, w niektórych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. niezwłocznego usunięcia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.