Kalendarz szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno

-wychowawczych

4 września 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Zimowa przerwa 

świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024 r. - wielkopolskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Wiosenna przerwa 

świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki
  • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

8  lutego   2024 r. –  Jubileusz 120 – lecia szkoły

2 maja 2024 r. (czwartek)

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki
  • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

29 maja 2024 r. (środa) Dzień Dziecka na sportowo

31 maja 2024 r. (piątek) – dzień  po Bożym Ciele