Mały Mistrz

mistrz

Rok szkolny 2016/2017 

DIAGNOZA, CELE, ZAŁOŻENIA

 

Projekt „Mały Mistrz” po raz kolejny jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Od września 2016 roku uczestniczą w nim: uczniowie klasy Ia, której wychowawcą jest p. Agnieszka Prazjner oraz uczniowie klasy Ib, której wychowawcą jest p. Anna Kobylańska.

Nauczyciele edukacji wczsnoszkolnej raz w tygodniu prowadzą zajęcia związane z projekem wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego mgr Katarzyną Pawlik.

 1. DIAGNOZA

Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Ponadto ma na celu kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Proponowany program „Mały Mistrz” w pełni odpowiada celom i treściom nowej podstawy programowej.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Projekt skierowany jest do dzieci z klas I - III szkół podstawowych.

Ideą programu „Mały Mistrz” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności.

Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. piłkarz, czy też koszykarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych, co nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji programu według własnej koncepcji związanej z możliwościami danej placówki oświatowej.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I – III. Jednak z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności Piłkarz realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Proponowane sporty i przykładowe umiejętności do opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat:

Rowerzysta – Turysta:

 • umiejętność jazdy na rowerze;
 • znajomość zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze;
 • znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;
 • w klasie III udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział w programowych wycieczkach turystycznych;

 

Piłkarz Nożny - Koszykarz - Siatkarz:

 • opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę;
 • udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

 

Saneczkarz - Hokeista:

w zależności od możliwości:

 • jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi;
 • o spacer połączony z lepieniem różnych form ze śniegu;
 • o wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu
 • nabycie umiejętności posługiwania się hokjką i krążkiem;
 • próby rzutów krążkiem do celu;
 • poznanie zasad bezpiecznej gry w hokeja.

 

Gimnastyk – Tancerz:

 • nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;
 • „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;
 • zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;
 • opanowanie prostych form tanecznych.

Lekkoatleta:

 • nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I – III,
 • udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych, o zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.

Pływak:

 • podstawy nauki pływania;
 • zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych,
 • higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych,
 • ekologia – racjonalne gospodarowanie wodą.

Uczniowie naszej szkoły przeszli już pierwsze testy sprawnościowe i otrzymali legitymacje Małego Mistrza. Ponadto poznali już podstawowe przybory i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych, zdobyli wiedzę na temat prawidłowej postawy ciała, opanowali szereg ćwiczeń korekcyjnych niwelujących wady postawy oraz nabyli umiejętności gimnastyczne. Realizacja celów Gimnastyka umożliwiła im zdobycie odznaki ze sprawności Gimnastyk. Obecnie dzieci doskonalą umiejętności koszykarskie.

 Zdjęcia w galerii - tutaj.


Rok szkolny 2015/2016

Ogólnopolski program „Mały Mistrz” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma na celu uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego oraz wzrost aktywności sportowej uczniów. Operatorem Wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

 

W Ostrowie Wielkopolskim w programie uczestniczy 8 szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Wielkopolski:

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 3
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I przy ul. Grabowska 1-3
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja przy ul. Staroprzygodzka 112
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema przy ul. Bema 30
• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Asnyka 26
• Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča przy ul. Batorego 2
• Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego przy ul. Świetlicowej 9

Realizacja programu Mały Mistrz rozpoczął się od 1 września 2014 r. i obejmuje uczniów klas I szkół podstawowych. 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako partner realizujący program wraz ze szkołami zapewni nauczyciela wychowania fizycznego jako asystenta nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na jedną godzinę tygodniowo zajęć WF dla każdej klasy I uczestniczącej w programie.

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych:
• Piłkarz
• Lekkoatleta
• Rowerzysta – Turysta
• Gimnastyk – Tancerz
• Narciarz – Łyżwiarz
• Pływak – Wodniak

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką Małego Mistrza.

Docelowo program w kolejnych latach szkolnych ma objąć klasy I – III szkół podstawowych. W klasie II od roku szkolnego 2015/2016 planuje się realizację
na basenie 16 godzin zajęć nauki pływania dla uczniów. W ramach programu, miejskie szkoły otrzymują zestaw sprzętu sportowego, a nauczyciele specjalny podręcznik
i materiały dydaktyczne.

 Prezentacja programu Mały Mistrz - tutaj.